Additionele algemene voorwaarden

De vouchers hebben gezamenlijke kenmerken, welke je in de beschrijving van het arrangement op de website terugvindt. De belangrijkste vindt je hier aangegeven:

 • OP = OP actie. Elke voucher is in beperkte mate beschikbaar. Zolang de voorraad strekt.
 • Vouchers zijn te gebruiken zonder de verplichting iets extra's af te nemen.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van de betreffende partner van Route.nl (acceptant van de voucher).
 • De geldigheid van de voucher staat op de voucher en in de web tekst aangegeven. Raadpleeg voor de regels ten aanzien van de geldigheid van een voucher de algemene voorwaarden van de onderneming die de voucher uitgeeft (partner, hotel, horeca e.t.c. van Route.nl) en of accepteert.
 • Reserveringen zijn op basis van beschikbaarheid van het actie aanbod. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze actie. Indien het hotel van je voorkeur op de gewenste datum niet beschikbaar is, kun je een keuze maken uit een ander beschikbaar hotel of een alternatieve datum voor het hotel van je voorkeur. Het maken van een reservering of boeking dient 3 kalender weken voor aankomst te geschieden.
 • De boeking dient te geschieden op basis van een 2-persoonskamer.
 • Eenpersoonstoeslagen, reserveringskosten, administratiekosten, toeristenbelasting, toeslagen bij verblijf op bepaalde dag, Tax- and Handling fee en andere toeslagen kunnen doorberekend worden
 • Ontbijt en diner zijn al dan niet inbegrepen. Check hiervoor de aanbieding op de webpagina van Route.nl betreffende het arrangement. Er is overigens geen verplichting om ontbijt of diner in het hotel te gebruiken. Het is niet mogelijk een gemaakte boeking te wijzigen.
 • De voucher is niet geldig voor reeds gemaakte reserveringen, niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig in combinatie met andere kortingen. Restituties worden op geen enkele wijze verleend
 • In geval van annulering of “no show” verliest de voucher zijn geldigheid. Gekochte vouchers worden onder geen enkele voorwaarde retour genomen door route.nl en of door de partners van route.nl. 

Omwisselbaarheid

 • Dit arrangement kan niet omgewisseld worden voor een ander arrangement. Indien je reserveert wordt de echtheid van de voucher geverifieerd. Reservering met deze voucher is enkel telefonisch of per mail met het desbetreffende hotel mogelijk. Er kan niet van de aankoop van de voucher worden afgezien. Vouchers kunnen niet worden terugbetaald in geld.

Inhoud en informatie

 • Route.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Route.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden.
 • Aansprakelijkheid voor externe links. Ondanks regelmatige controles zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. De eigenaren van deze websites zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud op de gelinkte pagina´s. Alle externe (hotel)informatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door route.nl.nl worden gewijzigd.

Discretie vereist!

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van een voucher en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van die voucher, met name in het geval van aankopen via internet, met het oog op fraudepreventie.
 • De koper en of gebruiker dient de (digitale) kassabon van de aanschaf van een voucher te bewaren ter bewijs van het aanschaffen van een cadeaukaart met een bepaalde aankoopwaarde. De partners van Route.nl accepteren de originele (digitale) webshop kassabon als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van een voucher.
 • Route.nl staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de koper en/of gebruiker verstrekte informatie ten aanzien van de hoogte van de waarde van een voucher en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 • Route.nl is geen enkel geval gehouden rente te verstrekken over de (aankoop)waarde van de voucher aan de koper en of gebruiker.

Overdraagbaarheid van de voucher

 • De koper en of gebruiker die de voucher overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe gebruiker op de hoogte te stellen van deze additionele voorwaarden, de algemene voorwaarden van route.nl en de (algemene) voorwaarden van de partner van route.nl.
 • Door het aannemen van de voucher van de koper en of gebruiker stemt de nieuwe gebruiker in met deze additionele en algemene voorwaarden.

Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de voucher

 • Route.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de voucher. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en of andersoortige ontvreemding van de voucher van de koper en of gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van de (aankoop)waarde van een voucher plaats aan de koper en of gebruiker.

Uitsluiting garanties

 • Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de vouchers, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.
 • Route.nl staat er niet voor in dat het aanbod van een partner van route.nl op het moment van aanschaffen van de voucher, nog steeds geldt wanneer de koper en of gebruiker de voucher wenst te verzilveren bij de partner van route.nl.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Alle aansprakelijkheid van route.nl voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door route.nl uitgegeven informatie – die de koper en of gebruiker lijdt doordat route.nl tekortschiet in de nakoming van deze algemene voorwaarden en of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden en of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door route.nl verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het originele aankoopbedrag.
 • De koper en of gebruiker vrijwaart route.nl dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze (algemene) voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en of schade van derden die verband houden met en of voortvloeien uit de met route.nl gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die route.nl in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
 • Route.nl is geen partij bij de koopovereenkomst tussen koper en of gebruiker en partner (acceptant van de voucher) van route.nl bij de aanschaf van door de partner aangeboden producten en of diensten. Route.nl is dientengevolge niet verantwoordelijk voor deze aankopen en op deze aankopen zijn de algemene voorwaarden van de partner van route.nl (de acceptant) van toepassing.
 • Route.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de acceptant (partner van route.nl) tekort is geschoten in de nakoming van diens koopovereenkomst met de gebruiker en of koper.
 • Route.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de voucher door Acceptanten. Indien een acceptant de voucher weigert te accepteren, kan de gebruiker hiertoe eventueel een klacht indienen bij de onderneming die de cadeaukaart uitgeeft; de partner van route.nl. Route.nl heeft zelf geen samenwerkingsovereenkomst met de acceptanten en kan in deze niets voor u betekenen.
 • Route.nl is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend -  verstaan: Internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

De dienstverlening

 • Route.nl streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de koper en of gebruiker van de voucher en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de verkoop en de levering van de vouchers zo goed mogelijk te laten verlopen. Niettemin garandeert route.nl niet dat de gebruiker zonder enige onderbreking over de beschikbaarheid van de voucher kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan route.nl gelieerde) partijen. Voor zover een van deze factoren en of partijen route.nl beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.

Overige bepalingen

 • Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in. Route.nl is niet verantwoordelijk voor toezeggingen ten aanzien van de voucher gedaan door partners, acceptanten en of andere partijen, tenzij deze toezeggingen door route.nl schriftelijk zijn bevestigd.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper en of gebruiker wordt door route.nl uitdrukkelijk verworpen. Deze algemene en additionele voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vingerende versie gepubliceerd op de website www.route.nl. Klik hier voor de algemene voorwaarden www.route.nl. 
 • Kopers en of gebruikers met vragen en of klachten met betrekking tot de aanschaf en de levering van de vouchers worden verwezen naar de klantenservice van route.nl. Het e-mailadres en waarop deze klantenservice te bereiken is staat vermeld op de website van www.route.nl.
 • Kopers en of gebruikers met vragen en of klachten met betrekking tot het gebruik, de acceptatie en de geldigheid van een voucher worden verzocht contact op te nemen met de klantenservice van de onderneming die de betreffende voucher uitgeeft (het hotel, de acceptant of partner van route.nl).

Wet Koop op Afstand

 • De koper beschikt ten aanzien van de aanschaf van een voucher niet over het herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

Toepasselijk recht

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze (algemene) voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan het arrondissement te s’-Hertogenbosch.